ESS forskningscenter blir CO2-neutralt

Mot bakgrund av EUs nyligen antagna klimatstrategi har styrelsen för ESS Scandinavia
beslutat att sätta som mål att ESS forskningsanläggning, när den tas i bruk omkring 2020,
ska vara koldioxidneutral. Styrelsen har också gett i uppdrag att starta ett
utvecklingsarbete för att säkerställa att målet ska kunna nås. En första rapport om
projektet ska lämnas senast den 1.7.2007. ESS kommer därmed att bli den första stora
europeiska forskningsanläggningen som byggs med dessa förutsättningar.
Den planerade forskningsanläggningen, ESS-S, som föreslår byggas i Lund, kommer att
bruka energi i storleksordningen 40 MW, vilket utgör cirka en femtedel av
driftskostnaderna för anläggningen.
Det finns i princip fyra vägar att driva en sådan anläggning koldioxidneutralt:
• Att göra en lågenergistrategi till en integrerad del av anläggningens design och
arbetssätt
• Återanvändning av överskottsenergi för uppvärmning av företag, institutioner och
bostäder
• Användning av förnyelsebar energi; dvs att ställa krav på leverantörer av energi
att investera i sådan energi
• Köp av utsläppsrättigheter på den marknad för sådana rättigheter, som nu
utvecklas i Europa.
På lång sikt kommer ESS forskningsresultat att globalt bidra till teknologi som minskar
belastningen på miljön, inklusive minskade utsläpp av koldioxid. ESS kommer till
exempel att ge kunskap om hur fordon som drivs av vätgas och därmed ej släpper ut
koldioxid kan byggas, hur produktionsprocesser kan göras mer energieffektiva och hur
koldioxid kan återlagras djupt i jorden.
ESS-Scandinavia är ett konsortium av ett 20-tal universitet, forskningsinstitutioner och
regionala organ, som verkar för att den mångvetenskapliga forskningsanläggningen ESS
ska byggas i Lund. Den svenska regeringen har nyligen erbjudit att Sverige ska ta
värdskapet för anläggningen och är beredd att finansiera 30 procent av
investeringskostnaderna och upp till 10 procent av driftskostnaderna.

Lämna en kommentar